SÄHKÖINEN MEDIA

Hyvin toteutettu sivusto auttaa markkinoinnissa ja esittelee palvelut sekä tuotteet selkeästi. Lisäksi se viestii oikealla tyylillä, laajuudella ja on osaltaan rakentamassa luotettavaa mielikuvaa yrityksestä.

Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi projektin läpivienti vaatii luovuuden lisäksi ostopolkuun perehtymistä, ymmärrystä sekä asioiden tekemistä fiksussa järjestyksessä. Yleensä joko lähdetään täysin puhtaalta pöydältä tai uudistetaan jo olemassa olevaa sivustoa.

Tilannekuva ja resurssit
Tilan­ne­kuva ja re­surs­sit

Tilannekuva on yhteisymmärrys siitä, missä asiakkaamme on nyt, mitä hankkeessa tavoittelemme sekä millaiseen työpanokseen voimme varautua.

Taus­tatie­dot ja kar­toi­tuk­set

Hyvä käsitys asiakkaamme liiketoiminnasta, kilpailuedusta, arvoista, visiosta ja mielikuvista sekä toimialan käytännöistä ja kilpailijoiden tekemistä ratkaisuista auttaa luomaan pohjan tavoitteille..

Ta­voit­teet, ase­moi­nti ja brief­faus
Määrittelemällä keskeiset tavoitteet, painotukset, aikataulut ja muut mahdolliset reunaehdot, saamme projektille tehokkaat lähtökohdat ja ohjaamme hankkeen nopeasti oikeaan suuntaan.
Suun­nit­telu
Toimivan ja edukseen erottuvan sivuston rakenne, kuvamaailma sekä sisällöt vastaavat asiakkaan toimeksiantoon ja tavoitteisiin.
To­teu­tus
Huomioimme käyttöympäristöt ja viimeistelemme sivuston. Toteutamme tarvittavat pohjat eri ohjelmistoihin sekä koostamme graafisen ohjeiston jatkokäyttöä varten.
Tes­taus ja hyväk­syn­tä
Käymme yhdessä läpi työmme tulokset ja testaamme sivuston toimivuuden. Mahdollisten muutosten ja korjausten jälkeen asiakas hyväksyy sivuston julkaistavaksi.
Seu­ran­ta ja ana­lyy­sit
Seuraamme kuinka uusi sivusto otetaan vastaan ja toimii. Teemme palautteen ja analytiiikan pohjalta sovittavia korjauksia ja täydennyksiä. Toivomme, että jatkamme yhteistyötä ja voimme kehittää sivustoa edelleen ajan kuluessa ja toimintaympäristön muuttuessa.