PAKKAUS­­­SUUN­NIT­TELU

Hyvä pakkaus erottuu ja myy. Loistava pakkaus viestii tuotteesta lisäksi oikealla tavalla ja tyylillä, jotta asiakas saa mitä pakkaus lupaa. Jämäkällä kokemuksella löydämme nopeasti oikeaan suuntaan.

Projektin läpivienti vaatii luovuuden lisäksi perehtymistä, ymmärrystä ja asioiden tekemistä fiksussa järjestyksessä.

Tilannekuva ja resurssit
Tilannekuva on yhteisymmärrys siitä, missä asiakkaamme on nyt, mitä hankkeessa tavoittelemme sekä millaiseen investointiin ja työpanokseen voimme varautua.
Tilan­ne­kuva ja re­surs­sit

Tilannekuva on yhteis­ymmärrys siitä, missä asiak­kaamme on nyt, mitä hank­keessa tavoitte­lemme sekä millai­seen inves­tointiin ja työ­panokseen voimme varautua.

Taus­tatie­dot ja kar­toi­tuk­set
Hyvä käsitys suunnitel­tavasta tuot­teesta tai tuote­perhees­tä, positioin­nista, tavoitel­tavasta asiakas­kunnasta sekä yleensä toimi­alan ja kilpaili­joiden ratkai­suista antaa projek­tille onnis­tumisen edelly­tykset.
Ta­voit­teet, ase­moi­nti ja brief­faus
Määrittele­mällä keskeiset tavoit­teet, paino­tukset, aika­taulut ja muut mahdol­liset reuna­ehdot ohjaam­me suunnit­telun nopeasti oikeaan suun­taan.
Suun­nit­telu
Toimivan ja eduk­seen erot­tuvan tuote­spakkauk­sen elementit ja mahdol­liset variaatiot, niiden tyyli ja värit vastaavat asiak­kaan toimeksi­antoon ja tavoit­teisiin.
Tes­taus ja hyväk­syn­tä
Käymme yhdes­sä läpi työmme tulok­set ja tarvit­taessa testaam­me ilmeen sovit­tavalla tavalla. Mahdol­listen muutos­ten ja korjaus­ten jälkeen asiakas hyväk­syy suunni­telmat.
To­teu­tus
Huomioim­me eri pakkaus­koot ja -variaatiot sekä viimeis­telemme paino­valmiit aineistot. Jos tuote­perhe on suun­niteltu jatkumaan, teemme graafiset ohjeet ja toimi­tamme taitto­aineistot jatko­käyttöä varten.
Seu­ran­ta ja ana­lyy­sit
Seuraamme kuinka uusi tuote tai tuote­sarja otetaan vastaan ja toimii. Teemme palaut­teen pohjalta sovit­tavia korjauk­sia ja aineis­tojen täyden­nyksiä.