MYYNNIN­­EDISTÄ­MINEN

Teemme mielel­lämme mai­noksia, mutta myyntiä voi edistää monella muul­lakin tavalla. Tarvit­semme jonkin verran yhteis­tä aikaa, valitak­semme ja ehdot­taaksem­me myynnin­edistämis­keinoista asiak­kaallem­me hyödyl­lisimmät.

BOOSTER

Booster -ajatus­malli on tapam­me vaiheistaa ymmär­rys asiak­kaan liike­toiminnasta, tavoit­teet, suun­nit­telu ja varsi­naiset toimen­piteet järkevästi ja loogisesti. Emme jää loput­tomasti pyörit­telemään selvi­tyksiä, mutta vielä vaaral­lisempaa on ymmä­rtää jotain kokonaan väärin ja kaahata suoraan työn tiimel­lykseen.

BOOSTER

for business

Mistä löytyy paras myyntipotentiaali?

Suunnit­telun lähtö­kohta on hyvä ymmär­rys liike­toiminnan perus­teista – kuka ostaa, mitä ja miksi. Jos lansee­rataan koko­naan uutta, on yhteinen ymmär­rys perus­tettava liike­toiminta­suunnitel­man näkemyk­seen ja tavoit­teisiin. Lisäksi yrityk­sen arvot ja visio ovat hyviä työ­kaluja, kun mark­kinoin­nin suunnit­telua teemme.

BOOSTER

for OBJECTIVES

Täsmälliset tavoitteet ohjaavat parhaiten.

Suunnitel­tavalle kokonai­suudelle on ase­tettava täs­mälliset työtä ohjaavat tavoit­teet, jotka ovat linjassa liike­toimin­nan tavoitt­eiden kanssa ja joiden saavut­tamisella todella on ymmär­rettävää merkitystä. Viesti­minen liian väljään kohde­ryhmään on hukkaan heitet­tyä rahaa. Toisaalta myynti­tavoitekaan sellai­senaan ei ohjaa työtä.

BOOSTER

for organi­zation

Millaisilla resursseilla myyntiä ja markkinointia teemme?

Hyvään ennakko­valmiste­luun kuuluu myös käytet­tävissä olevien resurs­sien ja kykyjen kar­toitus. Esimer­kiksi digitaa­lisessa mark­kinointi­viestin­nässä on paljon aktii­vista osal­listumista vaativia vuoro­vaikutus­kanavia. Yrityksen omalla henkilö­kunnalla on usein rajal­liset mahdol­lisuudet osal­listua ja ulko­puolisen avun kustan­nukset pitää ottaa huomioon suun­nittelus­sa.

BOOSTER

for STRATEGY

Ensin muutama ajatus…

Strategia on suun­nitte­lussa se kohta, jossa päätäm­me millai­set tiedot ja mieli­kuvat parhai­ten vaikut­tavat valitun kohde­ryhmän osto­haluk­kuu­teen.

BOOSTER

for TACTICS

sitten teemme työt.

Sitten vasta on aika suun­nitella ja tuot­taa viestit ja mark­kinoin­nin toteu­tukset sekä valita tekno­logiat ja markkinointi­kanavat.

BOOSTER

for EXECUTION

Työn tulokset käyttöön.

Käynnistetään suun­niteltu ja täsmäl­lisesti tavoit­teel­linen mark­kinoin­ti. Kampanja voi olla perin­teisesti määrä­aikainen tai moder­nisti jatku­vaa viestin­tää ja vuoro­vaikutusta.

BOOSTER

for redefine

Parhaat tekijät uskaltavat korjata virheensä.

Markkinoinnin toimi­vuutta ja tavoit­teisiin pääsyä tulee seu­rata ja tärkeää on myös säilyt­tää sekä intoa että resurs­seja tehdä tarvit­taessa korjauk­sia.