BRÄNDI-ILME

Ilme, joka todella kuvittaa ja viestii kiinnostavasti yrityksen tai tuotteen ydinajatusta, myy ja se muistetaan. Kokemuksesta tiedämme, että sellaisen luomiseen kannattaa panostaa ajatus tai kaksi, vaikka tehokkaita olemmekin.

Projektin läpivienti vaatii luovuuden lisäksi perehtymistä, ymmärrystä ja asioiden tekemistä fiksussa järjestyksessä.

Tilannekuva ja resurssit
Tilannekuva on yhteisymmärrys siitä, missä asiakkaamme on nyt, mitä hankkeessa tavoittelemme sekä millaiseen investointiin ja työpanokseen voimme varautua.
Tilan­ne­kuva ja re­surs­sit

Tilannekuva on yhteis­ymmärrys siitä, missä asiak­kaamme on nyt, mitä hankkeessa tavoit­telemme sekä millaiseen inves­tointiin ja työ­panokseen voim­me varautua.

Taus­tatie­dot ja kar­toi­tuk­set

Hyvä käsitys asiak­kaamme liike­toiminnasta, kilpailu­edusta, arvoista, visios­ta ja mieli­kuvista sekä toimi­alan käytän­nöistä ja kilpaili­joiden teke­mistä ratkai­suista auttaa luomaan pohjan tavoit­teille.

Ta­voit­teet, ase­moi­nti ja brief­faus
Määrittele­mällä keskeiset tavoit­teet, paino­tukset, aika­taulut ja muut mahdol­liset reuna­ehdot, saam­me projektille tehok­kaat lähtö­kohdat ja ohjaam­me hankkeen nopeasti oikeaan suun­taan.
Suun­nit­telu
Toimivan ja edukseen erottuvan brändi-ilmeen ele­mentit, tyyli ja värit vastaavat asiak­kaan toimeksi­antoon ja tavoit­teisiin.
Tes­taus ja hyväk­syn­tä
Käymme yhdes­sä läpi työmme tulok­set ja tarvit­taessa testaam­me ilmeen sovit­tavalla tavalla. Mahdol­listen muutos­ten ja korjaus­ten jälkeen asiakas hyväk­syy suunni­telmat.
To­teu­tus
Huomioimme käyttö­tarpeet ja viimeis­telemme aineistot. Toteu­tamme tarvit­tavat pohjat eri ohjelmis­toihin sekä koostam­me graafisen ohjeiston jatko­käyttöä varten.
Seu­ran­ta ja ana­lyy­sit
Seuraam­me kuinka uusi brändi-ilme otetaan vas­taan ja toimii. Teemme palaut­teen pohjalta sovit­tavia korjauk­sia ja aineis­tojen täyden­nyksiä. Toivomme, että jatkam­me yhteis­työtä ja voim­me kehittää myös brändi-ilmettä ajan kulues­sa ja toiminta­ympäristön muut­tuessa.